Ang pagpapalaki ng pamilya ay maaaring isa sa pinakamahirap ngunit isa rin sa mga pinakakasiya-siyang bagay na magagawa mo. Sa napakaraming negatibong impluwensya sa mundo ngayon, ang pagtuon sa pamilya ay hindi naging mas mahalaga. Ang sampung mungkahi na ito ay tutulong sa iyong pamilya na maging mas malapit sa isa’t isa at sa Diyos. Isang batang pamilya ang naglalakad papuntang simbahan 1

Sama-samang basahin ang salita ng Diyos

Kapag binasa ninyo ang mga banal na kasulatan bilang isang pamilya, aanyayahan ninyo ang Espiritu ng Diyos na manatili sa inyong tahanan. Matututo ang iyong mga anak kung paano ilapat ang mga turo ng Diyos sa kanilang buhay at tatanggap ng patnubay mula sa Diyos para sa kanilang sarili. Kahit na magbasa lang kayo ng isang talata nang magkasama tuwing umaga, ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay makakatulong sa inyong pamilya na mas mapalapit sa Diyos. 2

Maglingkod sa iba nang sama-sama

Magsagawa ng maliliit na gawain ng paglilingkod nang sama-sama bilang isang pamilya. Gumagawa ka man ng pormal na boluntaryong gawain, magsalaysay ng mga dahon sa bakuran ng kapitbahay, o magdala lamang ng sopas sa isang maysakit na miyembro ng pamilya, ang mahabaging paglilingkod ay maglalapit sa iyong pamilya sa isa’t isa at sa iyong Ama sa Langit. Mababasa natin sa mga banal na kasulatan, “Kapag kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa tao kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos” (Mosias 2:17).

Alamin Kung Paano Pinagpala ang Mga Pamilyang Ito ng Lumaking Mas Malapít sa Diyos

Kan

“Blessed ako ng masayang pamilya. Isang masayang asawa at masayang mga anak. Lahat ng ating ginagawa ay itinayo sa mga pundasyon ng ebanghelyo ni Jesucristo. Talagang pinagpala tayo dahil dito. Tumitingin ako sa mundo ng kalituhan at nakita ko na ang ebanghelyo ay walang ibang naisakatuparan kundi mabubuting bagay.”

Wausau, WI

Ciara

“Pinagpapala ng ebanghelyo ang aking pamilya sa pamamagitan ng pagtulong sa akin na maging ligtas. Ang pagpapalaki ng mga bata sa mundo ngayon ay isang nakakatakot na gawain. Gayunpaman, alam ko na sa pamamagitan ng ebanghelyo, matuturuan ko ang aking mga anak ng mga tamang alituntunin at makagagawa ng tahanan kung saan nakadarama silang ligtas sila.”

Charleston, SC

Hannah

“Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay nag-aalok ng plano ng kaligayahan, na nagtataglay ng kaalaman sa mga walang hanggang pamilya. Malaki ang ginampanan ng ebanghelyo sa pagsasama-sama ng aming pamilya. At habang ginagawa namin si Jesucristo na sentro ng aming tahanan at puso, mas masaya ang pamilya ko, at nakikita namin ang isa’t isa sa mga mata ni Cristo.”

Providence, UT

Pieter

“Alam ko na inilagay ako sa pamilyang mayroon ako para sa isang dahilan. Nagpapasalamat ako sa kanila at sa lahat ng pagmamahal na ipinapakita sa mga pamilya.”

Lungsod ng Salt Lake, UT

Maria

“Palagi kaming pinapaalalahanan na maging mabait at maging mapagmalasakit at tanggapin ang aming mga pagkakaiba at ang aming mga kapintasan. Ang pagmamahal ni Jesucristo sa buong sangkatauhan ay nagbigay inspirasyon sa amin na mahalin ang isa’t isa at tumuon sa mabuti at hindi sa mga hamon na kinakaharap namin bilang isang pamilya.”

Thousand Oaks, CA

Jim

“Ang pamilya ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Naramdaman ko iyon noong bata pa ako, at ngayon ay ganoon din ang nararamdaman ko kasama ang sarili kong pamilya na nilikha ko kasama ang aking asawa. Pinaparamdam sa akin ng pamilya ko na walang hindi ko kayang lampasan. Dumarating ang mga problema at mahihirap na panahon sa ating lahat sa isang punto ng ating buhay, at bukod sa aking Ama sa Langit, alam ko na nauunawaan ng aking pamilya ang pinagdadaanan ko at laging nariyan para tumulong.”

Odem, TX

Annika

“Binibiyayaan nito ang aking pamilya sa pang-araw-araw na gawain. Ang laging alam na mayroon akong Tagapagligtas na napagdaanan ang lahat ng ito, lubos akong nakilala, at handang gabayan ako at akayin ako pabalik sa aking Ama sa Langit ay lubos na nakaaaliw at nagpapalakas.”

Dallas, TX

Shyam

“Sa paglaki ko, mas napagtanto ko na kailangan mo ng isang layunin upang lumago at makaramdam ng kontento. Ang iyong pamilya ay nagbibigay sa iyo ng layunin na magtrabaho, matuto, at magbigay. Pakiramdam ko ang aking pamilya ang aking pagkakakilanlan, at iyon ang dahilan kung bakit ang pamilya ay mahalaga sa akin.”

New Delhi, India

3

Ipahayag nang madalas ang pagmamahal sa isa’t isa

Sinabi ni Jesucristo, “Ito ang aking utos, na kayo ay mag-ibigan sa isa’t isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo” (Juan 15:12). Regular na ipaalala sa bawat miyembro ng iyong pamilya kung gaano mo sila kamahal. Kahit na sigurado kang alam na nila, ang pagpapahayag ng pagmamahal ay palaging magdadala ng kagalakan at mag-aanyaya sa Espiritu ng Diyos sa iyong tahanan. 4

Sama-samang manalangin bilang isang pamilya

Pinagpapala ng Diyos ang mga pamilyang sama-samang nananalangin nang may higit na kapayapaan, pagmamahal, at kaligayahan sa tahanan. May maliliit ka man o malalaking anak, ang panalangin ng pamilya ay makatutulong sa iyong pamilya na maging mas malapit sa isa’t isa.

Papalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Alamin kung paano kasama ang mga misyonero.

Nais marinig ng Diyos mula sa iyo anuman ang iyong pinagdadaanan. Gusto naming manalangin kasama ka at tulungan kang patatagin ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsamba. Humiling ng pagbisita. 5

Magkasama sa oras ng pagkain

Magsikap na tipunin ang buong pamilya sa hapag sa oras ng hapunan. Ang regular na pagsasama-sama ng buong pamilya sa oras ng pagkain ay makakatulong sa pagbuo ng mas magandang relasyon. Makakatulong ito na madagdagan ang pagmamahal sa iyong tahanan. Bilang magulang, responsibilidad mong turuan ang iyong mga anak ng mabubuting pagpapahalaga at prinsipyo. Turuan ang iyong mga anak tungkol sa Diyos at kay Jesu-Kristo. Tulungan silang maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Ang mabubuting pagpapahalaga ay humahantong sa mabubuting pagpili, at ang mabubuting pagpili ay laging humahantong sa Diyos. 7

Magkasama sa simbahan

Ang sama-samang pagsisimba ay makatutulong na palakasin ang mga halaga ng iyong pamilya at mapalapit ang bawat miyembro ng iyong pamilya sa Diyos. Maaari rin itong magbigay sa iyo at sa iyong mga anak ng pakiramdam ng komunidad. 8

Magsimula ng mga tradisyon nang magkasama

Tinutulungan ng mga tradisyon ang mga miyembro ng iyong pamilya na madama na sila ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ipagpatuloy ang mga tradisyon na natutunan mo mula sa iyong sariling pamilya o simulan ang iyong sarili. Kahit na ito ay isang bagay na simple, tulad ng paggawa ng brownies tuwing Linggo o pag-caroling sa Bisperas ng Pasko, ang mga tradisyon na mayroon ka ay gagawa ng pangmatagalang alaala at makakatulong sa iyong pamilya na maging mas malapit. 9

Alamin ang tungkol sa iyong mga ninuno

Turuan ang iyong mga anak tungkol sa iyong mga magulang, mga magulang ng iyong mga magulang, at iyong mga ninuno na nauna sa kanila. Ang pag-aaral at pagtatala ng iyong family history ay makatutulong sa iyong mga anak na maunawaan na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili—isang pinakamamahal na anak sa walang hanggang pamilya ng Diyos. 10

Magdaos ng lingguhang family night

Sa lahat ng mga pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay, ang walang patid na oras ng pamilya ay maaaring mahirap makuha. Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay naglalaan ng isang gabi sa isang linggo para sa gabi ng pamilya kapag magkasama sila, kumakain ng mga pagkain, natututo ng ebanghelyo, at nagsasaya. Ito ay isang magandang paraan upang panatilihing priyoridad ang oras ng pamilya—dahil pagkatapos ng lahat, ano ang mas mahalaga kaysa sa iyong pamilya? Ang mga bata ay magkakasamang nakaupo sa isang upuan ng chapel na nag-aaral tungkol sa ebanghelyo ni Jesucristo

Dalhin ang Buong Pamilya sa Simbahan

Ilagay ang buong address Maglagay ng value

Mag-explore ng Mga Paraan para Palakasin ang Bawat Miyembro ng Iyong Pamilya

Tanong Sagot Ang pag-asa sa Diyos ay pangunahing sa buhay Kristiyano. Nagtitiwala tayo, o umaasa, sa Diyos para sa ating kaligtasan (Mga Taga-Efeso 2:8–9). Umaasa tayo sa Diyos para sa karunungan (Santiago 1:5). Sa katunayan, umaasa tayo sa Diyos para sa lahat ng bagay (Awit 104:27) at sa lahat ng bagay (Kawikaan 3:5–6). Itinuro ng salmista ang pagiging maaasahan ng Panginoon sa pamamagitan ng tatlong-tiklop na paglalarawan na “Ang Panginoon ay aking bato, aking kuta at aking tagapagligtas” (Awit 18:2). Ang pag-asa sa Diyos lamang ay hindi nangangahulugan na tayo ay kumilos nang walang kabuluhan. Hindi kinailangan ni Jesus na tumalon mula sa tuktok ng templo para “patunayan” na umaasa Siya sa Diyos (Mateo 4:5–7). May pagkakaiba sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at paglalagay sa Diyos sa pagsubok. Ang pag-asa sa Diyos lamang ay hindi nangangahulugang hindi na natin ibibigay ang mga kaloob ng Diyos. Halimbawa, ang isang taong may strep throat ay maaaring tumanggi na pumunta sa doktor, na nagsasabing (paos), “Ako ay aasa sa Diyos lamang upang pagalingin ako.” O ang isang nagmamaneho ng kotse ay maaaring pumikit at bitawan ang manibela, na nagsasabing, “Sa Diyos lang ako aasa para ihatid ako pauwi.” Ang mga pagkilos na ito ay magiging hangal. Binigyan tayo ng Diyos ng mga doktor at gamot para tulungan tayong pagalingin. Binigyan niya tayo ng talino upang magmaneho ng kotse. Maaari pa rin tayong umasa sa Diyos habang bumibisita tayo sa doktor, alam na ang lahat ng kagalingan sa huli ay nagmumula sa Diyos; at maaari pa rin tayong umasa sa Diyos habang nagmamaneho tayo, batid na ang lahat ng kaligtasan sa huli ay nagmumula sa Diyos. Umaasa tayo sa Diyos sa lahat ng oras, at may mga pagkakataong wala tayong magagawa. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pananampalatayang kailangan natin para makayanan ang mga panahong iyon. Sina Sadrach, Mesach, at Abednego ay hindi makagalaw sa kalooban ng hari, at hindi nila mababawasan ang tindi ng nagniningas na hurno. Alam lang nila na hindi sila maaaring yumukod sa isang huwad na diyos. Sila ay itinapon sa apoy depende sa Diyos lamang para sa kahihinatnan (Daniel 3). Narito ang ilang praktikal na paraan upang umasa sa Diyos lamang: 1) Manalangin. Ang panalangin ay, bukod sa iba pang mga bagay, ay isang pagkilala sa kapangyarihan, mga pangako, at probisyon ng Diyos. Kapag nananalangin ka, ipinapakita mo ang pag-asa sa Diyos. Ang utos ng Bibliya ay “iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos” (Filipos 4:6). 2) Igalang ang Bibliya. Ang Salita ng Diyos ay may impormasyon, mga tagubilin, mga halimbawa, at mga pangako para sa mga mananampalataya sa Bagong Tipan. Magbasa mula sa Bibliya araw-araw. Suriin ang lahat ng bagay laban sa katotohanan ng Salita (Mga Gawa 17:11). At kapag may salungatan sa pagitan ng sinasabi ng Bibliya at ng sinasabi ng iba, sumama sa Bibliya. “Pakikinggan ko ang sinasabi ng Diyos na Panginoon” (Awit 85:8). 3) Gawin ang tama. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, gawin ang alam mong tama, at ipaubaya sa Diyos ang mga resulta. Tama ang ginawa ni Jochebed sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang sanggol na si Moises (Exodo 2:1–10). Ginawa ni Daniel ang tama sa pamamagitan ng pagsuway sa hari at pagdarasal sa Panginoon (Daniel 6). Tama ang ginawa ni David sa pamamagitan ng pagtayo kay Goliath (1 Samuel 17). Sa bawat kaso, ang kanilang pag-asa sa Diyos lamang ay ginantimpalaan. 4) Maging isang buhay na sakripisyo. Sinasabi ng Roma 12:1 na ialay ang iyong katawan bilang isang “handog na buhay” sa Diyos. Ang mga katanggap-tanggap na sakripisyo ay dinadalisay mula sa kasalanan at inialay sa Diyos. Kapag naging buhay na sakripisyo ka, nabubuhay ka para sa Panginoon. Tumigil ka sa pakikipaglaban para sa iyong sariling mga karapatan at sumuko sa pagtitiwala sa iyong sariling lakas. Habang natututo kang maging isang buhay na sakripisyo para sa Diyos, matutuklasan mo ang katotohanan na, “kung ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas” (2 Mga Taga-Corinto 12:10). 5) Manatili kay Kristo. Ang buhay Kristiyano ay hindi ngayon-at-noon na pagtatagpo sa Diyos. Ito ay ang paggawa ng Diyos na iyong tahanan, naninirahan kasama Niya. Ganito ang sabi ni Jesus: “Manatili sa akin, gaya ng nananatili rin ako sa inyo. Walang sanga ang makapagbubunga ng mag-isa; ito ay dapat manatili sa baging. Hindi rin kayo makapagbubunga kung hindi kayo manatili sa akin” (Juan 15:4). Umasa kay Kristo bilang isang sanga na puno ng bunga ay nakasalalay sa puno ng ubas. Ang sanga na nakakabit sa baging ay tinutupad ang layunin nito. 6) Tumangging mag-alala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa Kanyang mga anak, higit pa sa damo na Kanyang binibihisan ng mga bulaklak at mga ibon na Kanyang pinakakain araw-araw. Oo, mayroon kang mga pangangailangan, ngunit “alam ng iyong Ama sa langit” (Mateo 6:32). Matutong “ihagis sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo” (1 Pedro 5:7). Ang pag-iingat ng ilang pagkabalisa sa iyong sarili ay ang pagdududa sa pangangalaga ng Diyos. Isang araw, tinanong ng mga alagad si Jesus kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng isang ilustrasyon: “Tinawag niya ang isang maliit na bata, at inilagay ang bata sa gitna nila. At sinabi niya: ‘Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang magbago kayo at maging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Samakatuwid, ang sinumang kumukuha ng mababang posisyon ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit’” (Mateo 18:2–4). Ang isang katangian ng mga bata ay umaasa sila sa iba para sa kanilang kapakanan. Dapat ibahagi ng mga anak ng Diyos ang katangiang iyon ng pag-asa sa kanilang mapagmahal na Ama sa Langit para sa lahat ng kailangan nila.

Bumalik sa:
Mga tanong tungkol sa Buhay Kristiyano Ano ang mga praktikal na paraan upang umasa sa Diyos lamang?

Mag-subscribe sa

Tanong ng Linggo

Ihatid ang aming Tanong ng Linggo sa iyong inbox!


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *